Lessingstraße 19, Wiesbaden
logo_aa

Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią Ci łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy poniżej tej kopii.

Rejestracja danych na tej stronie

Kto jest stroną odpowiedzialną za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tzn. „administratorem”)?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO „administratorem”)” niniejszej Polityki prywatności.

Jak rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Pozostałe dane są zapisywane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich rejestrację podczas wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są zapisywane automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny.

W jakich celach wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa w zakresie swoich danych?

Masz prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach Twoich zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo żądania sprostowania lub usunięcia Twoich danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie, jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

2. Hosting

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą to być między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikaty, informacje o umowie, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hosting zewnętrzny służy realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego świadczenia naszych usług drogą elektroniczną przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku uzyskania stosownej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Nasi gospodarze będą przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie wydajności i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do takich danych.

Używamy następujących hostów:

Krzysztof Borowik
KB
WebStudio ul. 40
12627 Berlin

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. W związku z tym traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą Deklaracją o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu zbierane są informacje.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem komunikacji e-mail) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej w RODO „administratorem”)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie jest:

Roman Piotrowski
Weihergasse 14
65203 Wiesbaden

Telefon: +49 177 3132253
E-mail: aa-wiesbaden@t-online.de

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. podatkowe lub handlowe okresy przechowywania); w tym drugim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych w tym serwisie

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na swoim urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są potrzebne do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, jeżeli Twoje dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Informacja o przekazywaniu danych do USA i innych krajów spoza UE

Korzystamy między innymi z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych niezabezpieczonych z punktu widzenia ochrony danych krajach spoza UE. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą potencjalnie zostać przekazane do tych krajów spoza UE i mogą być tam przetwarzane. Musimy zaznaczyć, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE. Na przykład amerykańskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do udostępniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Ty jako osoba, której dane dotyczą, nie masz żadnych możliwości obrony przed sądem. W związku z tym nie można wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Twoje dane osobowe w celach inwigilacyjnych. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również odwołać każdą zgodę, której już nam udzieliłeś. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU ŻE DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 ust. 1 lit. E LUB F RODO MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPARTE JEST WSZELKIE PRZETWARZANIE DANYCH, ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE ZAPEWNIĆ NIEZBĘDNE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CEL PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIEM, DOCHODZENIEM LUB OBRONĄ UPRAWNIEŃ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAM BEZPOŚREDNICH, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH TAKIEJ REKLAM. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST POWIĄZANE Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. JEŚLI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMOWYCH BEZPOŚREDNICH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń przepisów RODO osoby, których dane dotyczą, uprawnione są do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub w miejscu popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych na drodze prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali Tobie lub osobie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje o, sprostowania i usunięcia danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o Twoich archiwalnych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, nie wahaj się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania przez nas poprawności Twoich danych, które zarchiwizowaliśmy, zwykle potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania dochodzenia masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały zostać ze sobą porównane. Do czasu ustalenia, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

4. Rejestrowanie danych na tej stronie

Ciasteczka

Nasze strony internetowe i strony używają tego, co branża nazywa „plikami cookie”. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód na Twoim urządzeniu. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub są trwale archiwizowane na Twoim urządzeniu (cookies stałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Twoim urządzeniu, dopóki nie usuniesz ich aktywnie lub nie zostaną automatycznie usunięte przez Twoją przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą być emitowane przez nas (pliki cookie pierwszej strony) lub przez firmy zewnętrzne (tzw. pliki cookie strony trzeciej). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych ze stronami internetowymi (np. pliki cookie do obsługi usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów promocyjnych.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej, do zapewnienia niektórych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka) lub te, które są niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w użytkowników sieci), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że powołano się na inną podstawę prawną. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookies w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeżeli zażądano Twojej zgody na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG);

Masz możliwość ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, że będziesz powiadamiany o każdym umieszczeniu plików cookie i zezwolisz na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Możesz również wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Jakie pliki cookie i usługi są używane na tej stronie, można znaleźć w tej polityce prywatności.

Zgoda z Usercentrics

Ta strona korzysta z technologii zgody Usercentrics w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania tego pierwszego w sposób zgodny z zasadami ochrony danych. Stroną oferującą tę technologię jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Niemcy, strona internetowa: https://usercentrics.com/ (zwana dalej „Usercentrics”).

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, do Usercentrics przekazywane są następujące dane osobowe:

  • Twoje oświadczenie o wyrażeniu zgody lub cofnięcie oświadczenia o wyrażeniu zgody
  • Twój adres IP
  • Informacje o Twojej przeglądarce
  • Informacje o Twoim urządzeniu
  • Data i godzina wizyty na naszej stronie internetowej

Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przyporządkować Twoje deklaracje zgody lub jej wycofanie. Dane zapisane w ten sposób będą przechowywane do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, usunięcie pliku cookie Usercentrics lub do ustania celu archiwizacji danych. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich obowiązkowych ustawowych okresów przechowywania.

Usercentrics wykorzystuje pliki cookie w celu uzyskania oświadczeń o zgodzie wymaganych przez prawo. Podstawą prawną wykorzystania określonych technologii jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (DPA) w celu korzystania z ww. usługi. Jest to umowa na mocy przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarzają dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz na wypadek, gdybyśmy mieli dalsze pytania. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznej obsłudze kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli o to poproszono; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Informacje, które podałeś w formularzu kontaktowym pozostają u nas do czasu, gdy poprosisz nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub ustanie cel, dla którego dane są archiwizowane (np. zakończyliśmy naszą odpowiedź na Twoje zapytanie). Nie narusza to żadnych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania.

Zapytanie e-mailem, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoja prośba, w tym wszystkie wynikające z niej dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), zostaną przez nas zapisane i przetworzone w celu przetworzenia Twojej prośby. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach dane przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 )(a) RODO), jeżeli zostały pozyskane; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, nie wycofasz zgody na przechowywanie lub nie ustanie cel przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Wtyczki i narzędzia

Czcionki Google (osadzanie lokalne)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitego wykorzystania czcionek na tej stronie. Te czcionki Google są instalowane lokalnie, więc połączenie z serwerami Google nie zostanie nawiązane w połączeniu z tą aplikacją.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek Google, kliknij ten link: https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznaj się z Deklaracją Google dotyczącą ochrony danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, Twój adres IP musi być zapisany. Co do zasady informacje te przekazywane są na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony nie ma kontroli nad przesyłaniem danych. W przypadku aktywacji Google Maps Google ma możliwość korzystania z Google Fonts w celu jednolitego przedstawienia czcionek. Gdy uzyskasz dostęp do Map Google, Twoja przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

Korzystamy z Google Maps, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i aby lokalizacje podane na naszej stronie były łatwe do znalezienia. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku uzyskania stosownej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika, zapoznaj się z oświadczeniem Google o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy „Google reCAPTCHA” (zwanej dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest ustalenie, czy dane wprowadzone na tej stronie (np. informacje wprowadzone w formularzu kontaktowym) są dostarczane przez użytkownika, czy przez zautomatyzowany program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie osób odwiedzających witrynę na podstawie różnych parametrów. Ta analiza jest uruchamiana automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. Na potrzeby tej analizy reCAPTCHA ocenia różne dane (np. adres IP, czas spędzony przez osobę odwiedzającą witrynę na stronie lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są powiadamiani o trwającej analizie.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie stron internetowych operatora przed nadużyciami automatycznego szpiegowania i przed SPAMEM. W przypadku uzyskania stosownej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Google i Warunkami korzystania pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl i https://policies.google.com/terms ?hl=en .