Lessingstraße 19, Wiesbaden
logo_aa

Czym jest AA

Anonimowi Alkoholicy to ogólnoświatowa wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy pomagają sobie nawzajem trwać w trzeźwości.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.

Członkowie wspólnoty podczas mityngów AA i spotkań indywidualnych dzielą się swym doświadczeniem, siłą i nadzieja, jak osiągnąć trzeźwość i w niej trwać. Uczestnictwo nie jest związane z żadnymi składkami ani opłatami. Jak stanowi preambuła AA: „Jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.”

Podstawą programu AA jest Dwanaście Kroków, zbiór zasad opartych na zdobytym drogą prób i błędów doświadczeniu pierwszych uczestników AA. Dwanaście Kroków, urzeczywistniane jako pewien sposób życia, zawiera elementy występujące w wielu religiach. Kroki te pomagają uczestnikom AA na całym świecie żyć w trzeźwości i spełniać się w takim życiu.

Hopeless drug addict going through addiction crisis

PREAMBUŁA AA

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.